Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

Informujemy, iż na potrzeby organizacji zawodów sportowych karate oraz tworzonego rankingu i statystyk, zbieramy dane osobowe zawodników. Podmiotem zarządzającym przetwarzaniem danych jest firma REKOMP.

Dane, które są przetwarzane pochodzą z:

  • platformy karateonline.pl, na której przedstawiciele klubów sportowych, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, wprowadzają dane zawodników, od których otrzymali bezpośrednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • importu danych osobowych od Organizatora imprezy sportowej, który we własnym zakresie przeprowadził zapisy na zawody i uzyskał zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe mogą być prezentowane na ekranach informacyjnych w trakcie trwania zawodów sportowych oraz są dostępne na stronie internetowej karateonline.pl. Dane osobowe mogą być prezentowane na innych stronach www, współpracujących z karateonline.pl, w celu promocji sportów walki i zawodów sportowych.

Poniżej przedstawiamy sposób i cel przetwarzania danych osobowych, oraz przysługujące prawa wynikające z RODO.

1. Administrator danych osobowych – firma REKOMP, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 48/26.

2. Kontakt – We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IDO) pod adresem e-mail: rodo@karateonline.pl.

3. Dane osobowe – Zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, miasto, narodowość, data urodzenia, waga, klub sportowy, zdjęcie zawodnika. Każdemu, kto przekazał swoje dane osobowe zapewniamy możliwość wglądu i edycji. Istnieje możliwość usunięcia lub ukrycia danych przez IDO, na podstawie złożonego wniosku.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. dane są przetwarzane w celu wyświetlenia wyników. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Konieczność podawania danych osobowych – Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarządzania organizacją przebiegu zawodów sportowych i tworzeniem statystyk zawodów.

6. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Uczestnicy zawodów sportowych, których dane osobowe (na podstawie uzyskanej zgody) są podawane na stronie karateonline.pl, mają następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • możliwość skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przechowywanie danych osobowych – Dane osobowe przechowywane są (w celach statystycznych) w bezpieczny sposób przez cały czas istnienia strony karateonline.pl. Zostaną usunięte jedynie na wniosek zawodnika, który chce „być zapomnianym”.

8. Przekazywanie danych osobowych – Dane osobowe zawodników nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

English version

Agreement for the processing of personal data of the GDPR

We inform you that that for the purposes of organizing karate sports competitions and created ranking and statistics, we collect personal data of players. subject the data processing manager is REKOMP.

Data, that are processed come from:

  • platforms karateonline.pl, where representatives of sports clubs, for via the registration form, enter data players from whom they have received direct consent to personal data processing;
  • import personal data from the Organizer of the sports event, which we registered for the competition on his own and obtained approvals for the processing of personal data.

Data personal data can be presented on the information screens in progress the duration of sports competitions and are available on the website karateonline.pl website. Personal data may be presented on other websites cooperating with karateonline.pl in order to promotion of combat sports and sports competitions.

Below we present the method and purpose of processing personal data, and your rights under the GDPR.

1. Personal data administrator – company REKOMP, POLAND, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kosciuszki 48/26.

2. Contact – In all matters relating to the processing of personal data contact the Data Protection Officer (IDO) at e-mail: rodo@karateonline.pl.

3. Personal data – We collect the following personal data: name and surname, gender, city, nationality, date of birth, weight, sports club. everyone, who provided their personal data, we provide the opportunity to view and editing. It is possible to delete or hide data by IDO, based on the submitted application.

4. Purpose and legal basis for processing personal data – Data personal data are processed in accordance with the provisions of the GDPR and Polish the law on the protection of personal data. Processing of personal data will be held to fulfill contractual obligations (Article 6 sec. 1 lit. b GDPR), i.e. the data is processed for display results. Personal data is processed based on explicit consent (Article 6(1)(a) of the GDPR).

5. The need to provide personal data – Application data is voluntary, but necessary to manage the organization of the competition and the creation of competition statistics.

6. Rights related to the processing of personal data – Participants of sports competitions, whose personal data (based on the consent obtained) are provided on the website karateonline.pl have the following rights:

  • the right to access your data and the right to rectify, delete, processing restrictions, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal
  • possibility complaints to the supervisory body (President of the Data Protection Office personal).

7. Storage of personal data – Data personal information is stored (for statistical purposes) in a secure manner at all times existence of the karateonline.pl website. They will only be deleted on a request from a competitor who wants to „be forgotten”.

8. Transfer of personal data – Data players’ personal information is not transferred to any entities